MAGUINDANAO MASSACRE

>> Tuesday, November 24, 2009


Laman ng halos lahat ng local at international news ang nangyari sa Maguinanao between Ampatuan clan and Mangudadatu na kumitil sa mahigit 40 ka tao. Mataan a mala a kiambinasa o ped ko mga Filipino a mengangaran sa Muslim, sabap bo sa politika na pekharao iran mamono so mga pagari iran a muslim taman sa mga ba-e na pikharoma iran ago iran bono-a.

Phamaningko ko Allah pakawatanen iyan aya sa ranao...mataan a o di tano ilota so mga Iman tano na tanto tano den a pekha awat ko limo o Allah ago pekhakawit tano sa rarangit iyan.

Nakakapag bigay ito ng pangit na impresyon sa ngalan ng Islam, nagsisimula palang ang filing ng tatakbo sa politika ay sinimulan narin ng mga taong ito ang pagpapadanak at pag kitil ng mga buhay ng mga inosenting tao,kabilang ang 13 na press people at mga babae...ang Allah na ang bahala sa inyo...isa kayo sa sumisira sa pangalan ng Islam.

Read more...

CLEAN UP DRIVE by MARANAO COMMUNITY in U.A.E.

>> Saturday, October 31, 2009

Kataya o ped ko mga tuladan o mga pagari tano a mga Mranao sa United Arab Community sii ko kiyapag clean up drive iran...
miyakapiyapiya a galebek..pekha ilay a thitho tano a mga muslim a limpyo...
ogaid na batano bo mambo mangelek sii sa Ranao...kalaanon a giya Marawi City...nayno o e mapag apelyedo a Marawi so Islamic City...

Read more...

HARAM FOODS

>> Friday, October 30, 2009


Sa kiyapag surf aken sa net na kiyambantayan aken a video sa you tube about some Haram foods a di tano maiinengka...a miyakasoled ko ped a mga walay a mranao. So ped sa yiga mga pangeningken na biyaloy tano pen a mirinda tano ko oman gawi-e so ped na saw sawan tano pne...i wan't to share this videos with you guys...
Ago hopefully na maka assign ako sa space sa giya a blog aken a para bo ko mga haram foods...kaya so ped ko mga videos a ini upload o isa ko mga pagari tano...


opama mambo o bankaden pagilaya igira a da pen maluto , igira mailaw pen na tanto skanian a kalanaan ago sambida den e bao, mismo isa ko mga relative aken a mimbisita fo factory niyan sa Cebu City na miyatharo iyan a 100% na kasasa ogan sa pork fat...lana a baboy...
ogaid na aya pitharo o manager sa palanta na okon o muslim a phamasa na di iran saogan sa pork fat...???how true???iisang planta , iisang cooking pot....whew very doubtful ...giya peman sa suka pinakurat na kiyatokawan ko ini after ko kiyambisita-e e Mdme.Gloria sii ko Suka Pinakurat expansion , gito so bombing a UniCity ago Jerry's...sii ko interview ko owner na miya aloy niyanon about sa ginan a suka pinakurat, taman sa miyag search ako sa net. Kailan na maipat tano so langon a pangeningken a phaken tano...ka mataan a di tano mainenka na makukuwa tano so rarangit o Allah...ago katawi tanoron na mga muslim tano takinuba ka makakafir tano ka aytano pkekan na HARAM..

Read more...

Ramadan in 2009

>> Monday, August 17, 2009


Ramadan in 2009

Ramadan in 2009 will start on Friday, the 21st of August and will continue for 30 days until Saturday, the 19th of September.

Based on sightability in North America, in 2009 Ramadan will start in North America a day later - on Saturday, the 22nd of August.

Note that in the Muslim calander, a holiday begins on the sunset of the previous day, so observing Muslims will celebrate Ramadan on the sunset of Thursday, the 20th of August.

Although Ramadan is always on the same day of the Islamic calendar, the date on the Gregorian calendar varies from year to year, since the Gregorian calendar is a solar calendar and the Islamic calendar is a lunar calendar. This difference means Ramadan moves in the Gregorian calendar approximately 11 days every year. The date of Ramadan may also vary from country to country depending on whether the moon has been sighted or not.

The dates provided here are based on the dates adopted by the Fiqh Council of North America for the celebration of Ramadan. Note that these dates are based on astronomical calculations to affirm each date, and not on the actual sighting of the moon with the naked eyes. This approach is accepted by many, but is still being hotly debated.special thanks to: http://www.when-is.com/

Read more...

2009 World Ijtema / Ijtimah Marawi , Philippines

>> Friday, July 10, 2009The 2009 World Ijtema will be held in Marawi City, Philippines this coming July 14- 17, 2009.
The World Ijtima is held annually and attended by millions of muslims from around the globe. It is a a three-day gathering solely for worship and Islamic knowledge. It is the largest gathering of Muslims after hajj.
Sumengay tano sa oras a maka song tano ron, khanaba so bo so mga tabligh e khapakay ron somong, importante na aden a paratiya ka ko Allah ago ay tano niyaat na soa-soat tano ko Allah a ped ko mga simba tano. Thimo thimo tano na paladen tano so Allah, ago pangnin tano a pakalintaden niyan so betad tano sa ranao ago pakathagumpiyan iyan tano niyan a mga muslim sa donya ago paguman umanan iyan so mga paratiyaya tano.
MUSLIMS UNITE !!! SEE YOU ALL IN MARAWI
2009 WORLD IJTIMAH ...

Read more...

MIYA OMA O KAPATAY SA DINIYAN DI KASUMBAYANG

>> Saturday, June 6, 2009Subhanallah !
Giya a mama sa giya-e a tuladan na miya-oma o kapatay a somo sujood...
MashaAllah...tanto den a miyaguntong... ka mataan a titho den a inikalimo o Allah.
Mataan a giya e daa lawan niyan a kapatay...
Allaho Akbar ! SubhanaAllah !
Phamangnin tano ko Allah a langon tano niyan mikalimo...sa mingolalan tano so langon sa simba tano ko Allah ago so langon a ikasoso-at o Allah.

Ago misapar tano sa ginawa tano so langon a isasapar o Allah... a maso-at rektano sa diniyan pen kakowa-a ko mga napas tano...Ameen.

Read more...

Mga Tuladan Sa Ranao - Pictures of Lake Lanao

>> Thursday, May 14, 2009

Here are some pictures of Lake Lanao i took during our travel from Iligan City to Malabang del Sur...view more larger image just click on the PHOTO button.

sa kilid a ranao 1
lake lanao
sa kilid a ranao 2
lake lanao

sa kilid a ranao 3
lake lanao
part of Wato, Balindong Lanao del Sur

for more pictures of lanao visit: http://lake-lanao.blogspot.com/

Read more...

Maranao Landia

>> Tuesday, April 21, 2009


Giya e mapa a Maranao Landia...


andawon saya e darpa iyo???

Read more...

Mga Tuladan sa Ranao (will be updated from time to time)

>> Sunday, January 25, 2009

Kataya so ped ko mga mia search aken a mga tuladan sa ranao.
gia a tondog a mga tuladan na rek e Jojie Alcantara, kataya so maptero iyan ko mga meranao....

Lanao del Sur is the land of the Maranaos, “people of the lake,” among the most devout of Muslim tribes as well as the most artistic. Nowhere is this more evident than in the the people’s most natural way of life and the land’s most attractive sites.

The life of the Maranaos centers on Lake Lanao, the second largest and deepest in the Philippines and one of the most breathtakingly beautiful, surrounded with myths and legends. A commanding view of the lake is offered by Marawi City, the provincial capital.

The Maranao tribe is among the most artistic. Their numerous ceremonial artifacts and everyday tools are trimmed with the sensuous "okir" (carving) and colorful "nagas" (serpent figures). We visited the houses of these amazing brassware makers, drum carvers and weaver and were in awe of their craftsmanship. I share with your their amazing talents.

Jojie Alcantara

kataya so pagari tano a "wood carver" pangongokir sa marawi...


so di kapooni ko okir...
kataya so pasad a debaka...
torogan...

si Bapa...
century old torogan...daden gaid a lamba-on sa ranao

mga oraki...
ped ko igagama tano...


kataya so minitoladon e Asper L. LlanderalBanca by the Lake ,Masiu

awang sa masiu

oraki sa awang

sa kilid a ranao...


dansalan campus

ustadz teaching...

giant Quran...

pasad a meranao...

kolintang

king Faizal mosque


marawi top view

marawi sunsetminarit

marawi mosque

gadongan mosque

rowing

sarimanok
Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP