Mga Tuladan sa Ranao (will be updated from time to time)

>> Sunday, January 25, 2009

Kataya so ped ko mga mia search aken a mga tuladan sa ranao.
gia a tondog a mga tuladan na rek e Jojie Alcantara, kataya so maptero iyan ko mga meranao....

Lanao del Sur is the land of the Maranaos, “people of the lake,” among the most devout of Muslim tribes as well as the most artistic. Nowhere is this more evident than in the the people’s most natural way of life and the land’s most attractive sites.

The life of the Maranaos centers on Lake Lanao, the second largest and deepest in the Philippines and one of the most breathtakingly beautiful, surrounded with myths and legends. A commanding view of the lake is offered by Marawi City, the provincial capital.

The Maranao tribe is among the most artistic. Their numerous ceremonial artifacts and everyday tools are trimmed with the sensuous "okir" (carving) and colorful "nagas" (serpent figures). We visited the houses of these amazing brassware makers, drum carvers and weaver and were in awe of their craftsmanship. I share with your their amazing talents.

Jojie Alcantara

kataya so pagari tano a "wood carver" pangongokir sa marawi...


so di kapooni ko okir...
kataya so pasad a debaka...
torogan...

si Bapa...
century old torogan...daden gaid a lamba-on sa ranao

mga oraki...
ped ko igagama tano...


kataya so minitoladon e Asper L. LlanderalBanca by the Lake ,Masiu

awang sa masiu

oraki sa awang

sa kilid a ranao...


dansalan campus

ustadz teaching...

giant Quran...

pasad a meranao...

kolintang

king Faizal mosque


marawi top view

marawi sunsetminarit

marawi mosque

gadongan mosque

rowing

sarimanok
Read more...

U.S.Pres.Barrack Hussien Obama

>> Wednesday, January 21, 2009

Kay ko 12:30 midnight (Phil.Time) na niyayaw aken sa TV so live telecast o inaguration a kiya ontod e Barrack Obama . Niyaw aken so kiyatharo iyan, so mga plano niyan taman ko kipapantagen a America sa intiro a donya, pedon so mga muslim. So geda akenon a kalilid a meranao...na mapiyaden, aya bo phangnin tano ko Allah na di niyan malagid so lagid o miyanga ona a president (pirsidint a tig e bapa)...a kipapantagen iran rektano a mga Muslim sa donya.Ameen.
Ped ko paganay a pengelebeken iyan na giya-a ka kapkabalinga niyan ko mga sondaro iran a mga amerikano poon sa Iraq.
Ped ko miyakaratarata a miyangelebek e Bush a kapakaoontod iyan na giya a Guatanamo Bay Prison Camp. Tanto san a miyarasay so madakel a mga a sondaro a mga muslim a miyangadadakep sa kia gobata a America sa Iraq. Kataya so video a kapsiksa-a kiran o mga amerikano...MashaAllah...
Alhamdulillah ka imanto na isa ini sa mga pagonaan gelbek e Barrack Obama a ka lekbi sa giya a Guatano Prison...Pengningko ko Allah a mabaloy si Obama a sabap sa kalo-agi si-e ko mga muslim sa donya...Ameen

Read more...

WE WILL NOT GO DOWN : A Song for Gaza

>> Thursday, January 15, 2009

Sii ko kiyapo-on gobaten o mga yahudi sa Israel so mga pagari tano a mga muslim sa Gaza, na daa gawi-e a di aken siran mapipikir...sii ko di aken di ka pag-surf sa web na miya encounter aken aya...na di ako den plakay o di ko ma e post sa giya "site"
aken.Kataya so video ago so lyrics iyan.
A blinding flash of white light
Lit up the sky over Gaza tonight
People running for cover
Not knowing whether they’re dead or alive

They came with their tanks and their planes
With ravaging fiery flames
And nothing remains
Just a voice rising up in the smoky haze

We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight

Women and children alike
Murdered and massacred night after night
While the so-called leaders of countries afar
Debated on who’s wrong or right

But their powerless words were in vain
And the bombs fell down like acid rain
But through the tears and the blood and the pain
You can still hear that voice through the smoky haze

We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight

~Michael Hart 2009~

Tanto ko kapapasangan so mga pagari tano sa Gaza, peden tano siran ko mga dua'a tano ko Allah.

Read more...

ANDA KA SAMANAYA?

>> Tuesday, January 13, 2009

Igira a di ako di makaphapasio sa ped a inged na pekha pikir aken o anda samanaya mambo matatago, odi na katataboyi so lagid aken a meranao.
Kenaba gowani a so meranao na kalilid a sii bo matitimo ko isa a darpa. liyo sa ranao na si-e sa Saudi, odi na Egypt
( sa Misir a basa own o ina aken a ba-e).
Sa kipakadakel a miyaka sowa sii ko mga meranao ago so kiyapakadakel o businessman na bra
mbarang den a pekha antapan o omani isa. Lagid opama imanto a mga oras, anda siran?
Isa sa mga paborito aken a "tool"para ma search aken so mga darpa sa donya na giya-e a google earth...taman sa Ka'aba na diko di kaphapasiyowan...(for free hehehe) kapiya aya na khapakay a maka obay malo (zoom in) ko mga walay. Giyabo na pekha enjoy akenon den a ginawa ko...kataya so google map a p'gosaren aken...right click bo na khapakai a apiya andangka peka-antapa so mapa...peka zoom in pen...


View Larger Map

Read more...

Picnic

>> Sunday, January 11, 2009


Sako mga wata kami (elemetary ako pen oto) na oman dowa ka padiaan (every two weeks) na pegwiten kami o mga lokes ami sa beach...so teg iran a ka-picnic. Langowan taman na pegawidan o ina aken...ipoon sa radyo,pangiyawa, taman sa olona...makasasayan kami sa mimbakwit... so peman so food na saging a initindha, kinilaw a s'da, phagiyawen a s'da, fried chicken, chicken adobo, pancit, fruit salad odi na buko salad, softdrinks, sliced bread (gitobo e pekhatoosan akenon,da a karne ron kadikhan sa sapi so ina aken...alergy ron...) aden a mga "parlor games'' a miya prepare den o ina aken, walo kami a magariyari na langon feeling game na game... sii ko kakan portion na roo kami mambo peg interview-a o ama ami...regarding ko mga eskwela-an ami, mga favorite subjects ami, grades, ago so mga upcoming programs ami. maptharo aken a gito e 100 percent family bonding.Gito den e masosowa ami taman ko kiya pag third year highschool aken, ka so kaka mi na miakasong den samanoto sa Baguio City ka roo mi-class. Ipoon roo na ayami bo di kapa picnic na igira vacation o kaka mi. Taman sa saken peman e miyakatondog a miapokas sa pamilya ka miag college ako den sa Manila.Tialondogan o ped a mga pagri aken a sii mambo sa Cebu miamag college... Taman sa so oras ami "bonding" na sii somiyong sa miyada. Kaphatimo ami bo na igira December a parengan kami a miyakam-vacation a magariyari...na dako den kato osi oba kami miakakasoy sa beach. Taman sa miwapat so ina ami(pasorgaen o Allah), na dikamiden gaid khatimo a magariyari... Igira p'kha pikir aken oto, na tanto ko mapiya a pekhagedam aken, so titho a kangiginawa-e o magariyari, so kaiisa o pamilya, so kasisinabota na isa a siabapan rekami ron o Allah na giyoto a mga picnic ami a mga ito gowani. Imanto igira miasalak a miatimo kami a magariyari, so ama ami ago so mga sarili ami ron a mga pamilya, na p'sengay kami sa maito a oras a dikami di maka picnic. Obakalokalo a taman ko mga wata ami na ma-aden kiran mambo so kangiginawa-e, kasisinabota, ago so kaisa-isa o pamilya. Di kailangan oba ka makang gasto sa mala...piyagyaw a s'da o sinugba a teg iran sa binisaya...ago b'gas a mayaw, na "game na game" na... importante na so family bonding. sako saturday na mi picnic kami peman...pero this time na sii kami mianolek sa bukid...malo kami miniwas sa ragat. (ka di pen makatatana so betad sa norte)

saya kami mi picnic Jan.10,2009

mapiya a lugar ka da gaid a mata-o ronapia s'da bo a pegyawen na mapiya den

kaparisan aya sa begas a mayaw na solve den...

reminder sii ko ka-picnic...
- awid kano den sa sambayanga ka igira na dikha control so oras... - g'lat, kogit, - mga lamas (luya, palapa, kamatis, etc) gamit sa sawsawan - oring (o pegyaw kano) - ice (amay na daa ice o tinda ro-o) - 3 in 1 a kape ( so mahilig sa kape) gito bo e katotoosangko a lalayon kalilipatan igira mi-picnic...

Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP