WORLD IJTEMA / IJTIMAH 2009 - MARAWI CITY, PHILIPPINES

>> Thursday, July 16, 2009The World Ijtema 2009 ended today. It was a very successful event organized by our filipino muslim brothers. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nakapunta at nakasali sa ganon kalaking pagtitipon sa loob ng tatlong araw. Doon nakita ko kung gaano ka peaceful ang muslim community, taliwas sa akala ng karaniwang non-muslims. Walang away na recorded, masasabi kong 100 percent peaceful.
Aya bo osto a mini awid a akal o kadakelan na so shortage sa ig ago so tanto a kalo-ag o istiqbal (guards) ka aden a miyamakasoled a fatima (mga bae) sa maidan a dapat na para bo ko mga datu.
Ugaid na liyo roo na daden a miyaneg aken a problema own.
Pamangnin tano ko Allah a sabapan oto sa kaisaisa tano a mga Muslim sa donya, sa Pililipinas, aya mala na sa ranao.ameen.

Here are some pictures taken during the Philippine World Ijtimah 2009. We regret that pictures are very limited due to the camera restrictions in the venue.
O aden a mga tuladan niyo na mapakay a mipakawit iyo sa e-mail ami aya maranaosaranao@yahoo.com ka an tano saya maped sa giya a mga tuladan a maito.

So kia oran niyan na tanto a milapot.ogaid na so kia sinang iyan sii ko ikadowa gawi-e na malo miyamara so lapot.Sa liyo a maidan. Sii sa rotonda a main street a gma. So kadakel o taw na taman den sa kaposposan a ginan a lalan ago so ped pen a lalan a mbala bala on.Ginan bo so tao ron sa liyo, diyon pen ped so sa soled a maidan.

Giya peman so mga tao ko isa a tent.

Igira daa amal na peliyo so mga taw, salakaw so dimangiloba sa kakanan iyan, so phamamasaan sa sovenier items, so khabaya-on minem sa kape, so phalilaylay sa mga tinda, ogaid na so kadakelan na di mangiloba sa ig a tanto a kiyapasangan omani isa labao ron so mga di tag sa marawi a daa a diniyan di kapagapasan sa kasegeb iyan para sa abdas iran.


Aden mambo a khatoon ko mga meranao a miyag take advantage sii ko kiyapakaregen o ig.
So ped na 30-35 pesos a di iran di ka phasa sa one gallon
(kenaba mineral water ka siyageb beden) apiya den e kaakol ka na di khapakay. O aden a gallon ka na di khapakay oba sobo so ig e pamasa angka, kailangan na pedon so gallon.Daa a choice o ped rowar oba siran di phagabdas. Pero sa diko di kambabanog na miyatoon ami a giya a peg refill sa ig(kenaba mambo mineral water) sa arga a limalad ago aden a ped a sawati so refill ko isa ka gallon. Tanto kami a kiyapasangan a maito e budget.

Insha Allah na omanan tano bo so mga tuladan amay ka aden a makawit sii sa e-mail.Read more...

2009 World Ijtema / Ijtimah Marawi , Philippines

>> Friday, July 10, 2009The 2009 World Ijtema will be held in Marawi City, Philippines this coming July 14- 17, 2009.
The World Ijtima is held annually and attended by millions of muslims from around the globe. It is a a three-day gathering solely for worship and Islamic knowledge. It is the largest gathering of Muslims after hajj.
Sumengay tano sa oras a maka song tano ron, khanaba so bo so mga tabligh e khapakay ron somong, importante na aden a paratiya ka ko Allah ago ay tano niyaat na soa-soat tano ko Allah a ped ko mga simba tano. Thimo thimo tano na paladen tano so Allah, ago pangnin tano a pakalintaden niyan so betad tano sa ranao ago pakathagumpiyan iyan tano niyan a mga muslim sa donya ago paguman umanan iyan so mga paratiyaya tano.
MUSLIMS UNITE !!! SEE YOU ALL IN MARAWI
2009 WORLD IJTIMAH ...

Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP