MIYA OMA O KAPATAY SA DINIYAN DI KASUMBAYANG

>> Saturday, June 6, 2009Subhanallah !
Giya a mama sa giya-e a tuladan na miya-oma o kapatay a somo sujood...
MashaAllah...tanto den a miyaguntong... ka mataan a titho den a inikalimo o Allah.
Mataan a giya e daa lawan niyan a kapatay...
Allaho Akbar ! SubhanaAllah !
Phamangnin tano ko Allah a langon tano niyan mikalimo...sa mingolalan tano so langon sa simba tano ko Allah ago so langon a ikasoso-at o Allah.

Ago misapar tano sa ginawa tano so langon a isasapar o Allah... a maso-at rektano sa diniyan pen kakowa-a ko mga napas tano...Ameen.

Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP