CLEAN UP DRIVE by MARANAO COMMUNITY in U.A.E.

>> Saturday, October 31, 2009

Kataya o ped ko mga tuladan o mga pagari tano a mga Mranao sa United Arab Community sii ko kiyapag clean up drive iran...
miyakapiyapiya a galebek..pekha ilay a thitho tano a mga muslim a limpyo...
ogaid na batano bo mambo mangelek sii sa Ranao...kalaanon a giya Marawi City...nayno o e mapag apelyedo a Marawi so Islamic City...

Read more...

HARAM FOODS

>> Friday, October 30, 2009


Sa kiyapag surf aken sa net na kiyambantayan aken a video sa you tube about some Haram foods a di tano maiinengka...a miyakasoled ko ped a mga walay a mranao. So ped sa yiga mga pangeningken na biyaloy tano pen a mirinda tano ko oman gawi-e so ped na saw sawan tano pne...i wan't to share this videos with you guys...
Ago hopefully na maka assign ako sa space sa giya a blog aken a para bo ko mga haram foods...kaya so ped ko mga videos a ini upload o isa ko mga pagari tano...


opama mambo o bankaden pagilaya igira a da pen maluto , igira mailaw pen na tanto skanian a kalanaan ago sambida den e bao, mismo isa ko mga relative aken a mimbisita fo factory niyan sa Cebu City na miyatharo iyan a 100% na kasasa ogan sa pork fat...lana a baboy...
ogaid na aya pitharo o manager sa palanta na okon o muslim a phamasa na di iran saogan sa pork fat...???how true???iisang planta , iisang cooking pot....whew very doubtful ...giya peman sa suka pinakurat na kiyatokawan ko ini after ko kiyambisita-e e Mdme.Gloria sii ko Suka Pinakurat expansion , gito so bombing a UniCity ago Jerry's...sii ko interview ko owner na miya aloy niyanon about sa ginan a suka pinakurat, taman sa miyag search ako sa net. Kailan na maipat tano so langon a pangeningken a phaken tano...ka mataan a di tano mainenka na makukuwa tano so rarangit o Allah...ago katawi tanoron na mga muslim tano takinuba ka makakafir tano ka aytano pkekan na HARAM..

Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP