CLEAN UP DRIVE by MARANAO COMMUNITY in U.A.E.

>> Saturday, October 31, 2009

Kataya o ped ko mga tuladan o mga pagari tano a mga Mranao sa United Arab Community sii ko kiyapag clean up drive iran...
miyakapiyapiya a galebek..pekha ilay a thitho tano a mga muslim a limpyo...
ogaid na batano bo mambo mangelek sii sa Ranao...kalaanon a giya Marawi City...nayno o e mapag apelyedo a Marawi so Islamic City...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP