ANDA KA SAMANAYA?

>> Tuesday, January 13, 2009

Igira a di ako di makaphapasio sa ped a inged na pekha pikir aken o anda samanaya mambo matatago, odi na katataboyi so lagid aken a meranao.
Kenaba gowani a so meranao na kalilid a sii bo matitimo ko isa a darpa. liyo sa ranao na si-e sa Saudi, odi na Egypt
( sa Misir a basa own o ina aken a ba-e).
Sa kipakadakel a miyaka sowa sii ko mga meranao ago so kiyapakadakel o businessman na bra
mbarang den a pekha antapan o omani isa. Lagid opama imanto a mga oras, anda siran?
Isa sa mga paborito aken a "tool"para ma search aken so mga darpa sa donya na giya-e a google earth...taman sa Ka'aba na diko di kaphapasiyowan...(for free hehehe) kapiya aya na khapakay a maka obay malo (zoom in) ko mga walay. Giyabo na pekha enjoy akenon den a ginawa ko...kataya so google map a p'gosaren aken...right click bo na khapakai a apiya andangka peka-antapa so mapa...peka zoom in pen...


View Larger Map

0 comments:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP