Picnic

>> Sunday, January 11, 2009


Sako mga wata kami (elemetary ako pen oto) na oman dowa ka padiaan (every two weeks) na pegwiten kami o mga lokes ami sa beach...so teg iran a ka-picnic. Langowan taman na pegawidan o ina aken...ipoon sa radyo,pangiyawa, taman sa olona...makasasayan kami sa mimbakwit... so peman so food na saging a initindha, kinilaw a s'da, phagiyawen a s'da, fried chicken, chicken adobo, pancit, fruit salad odi na buko salad, softdrinks, sliced bread (gitobo e pekhatoosan akenon,da a karne ron kadikhan sa sapi so ina aken...alergy ron...) aden a mga "parlor games'' a miya prepare den o ina aken, walo kami a magariyari na langon feeling game na game... sii ko kakan portion na roo kami mambo peg interview-a o ama ami...regarding ko mga eskwela-an ami, mga favorite subjects ami, grades, ago so mga upcoming programs ami. maptharo aken a gito e 100 percent family bonding.Gito den e masosowa ami taman ko kiya pag third year highschool aken, ka so kaka mi na miakasong den samanoto sa Baguio City ka roo mi-class. Ipoon roo na ayami bo di kapa picnic na igira vacation o kaka mi. Taman sa saken peman e miyakatondog a miapokas sa pamilya ka miag college ako den sa Manila.Tialondogan o ped a mga pagri aken a sii mambo sa Cebu miamag college... Taman sa so oras ami "bonding" na sii somiyong sa miyada. Kaphatimo ami bo na igira December a parengan kami a miyakam-vacation a magariyari...na dako den kato osi oba kami miakakasoy sa beach. Taman sa miwapat so ina ami(pasorgaen o Allah), na dikamiden gaid khatimo a magariyari... Igira p'kha pikir aken oto, na tanto ko mapiya a pekhagedam aken, so titho a kangiginawa-e o magariyari, so kaiisa o pamilya, so kasisinabota na isa a siabapan rekami ron o Allah na giyoto a mga picnic ami a mga ito gowani. Imanto igira miasalak a miatimo kami a magariyari, so ama ami ago so mga sarili ami ron a mga pamilya, na p'sengay kami sa maito a oras a dikami di maka picnic. Obakalokalo a taman ko mga wata ami na ma-aden kiran mambo so kangiginawa-e, kasisinabota, ago so kaisa-isa o pamilya. Di kailangan oba ka makang gasto sa mala...piyagyaw a s'da o sinugba a teg iran sa binisaya...ago b'gas a mayaw, na "game na game" na... importante na so family bonding. sako saturday na mi picnic kami peman...pero this time na sii kami mianolek sa bukid...malo kami miniwas sa ragat. (ka di pen makatatana so betad sa norte)

saya kami mi picnic Jan.10,2009

mapiya a lugar ka da gaid a mata-o ronapia s'da bo a pegyawen na mapiya den

kaparisan aya sa begas a mayaw na solve den...

reminder sii ko ka-picnic...
- awid kano den sa sambayanga ka igira na dikha control so oras... - g'lat, kogit, - mga lamas (luya, palapa, kamatis, etc) gamit sa sawsawan - oring (o pegyaw kano) - ice (amay na daa ice o tinda ro-o) - 3 in 1 a kape ( so mahilig sa kape) gito bo e katotoosangko a lalayon kalilipatan igira mi-picnic...

1 comments:

Anonymous January 22, 2009 at 9:13 PM  

miagotem ako beden na,makabaling ta amay ko lagidaya hehhe regards rekano san sa ranao.

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP