U.S.Pres.Barrack Hussien Obama

>> Wednesday, January 21, 2009

Kay ko 12:30 midnight (Phil.Time) na niyayaw aken sa TV so live telecast o inaguration a kiya ontod e Barrack Obama . Niyaw aken so kiyatharo iyan, so mga plano niyan taman ko kipapantagen a America sa intiro a donya, pedon so mga muslim. So geda akenon a kalilid a meranao...na mapiyaden, aya bo phangnin tano ko Allah na di niyan malagid so lagid o miyanga ona a president (pirsidint a tig e bapa)...a kipapantagen iran rektano a mga Muslim sa donya.Ameen.
Ped ko paganay a pengelebeken iyan na giya-a ka kapkabalinga niyan ko mga sondaro iran a mga amerikano poon sa Iraq.
Ped ko miyakaratarata a miyangelebek e Bush a kapakaoontod iyan na giya a Guatanamo Bay Prison Camp. Tanto san a miyarasay so madakel a mga a sondaro a mga muslim a miyangadadakep sa kia gobata a America sa Iraq. Kataya so video a kapsiksa-a kiran o mga amerikano...MashaAllah...
Alhamdulillah ka imanto na isa ini sa mga pagonaan gelbek e Barrack Obama a ka lekbi sa giya a Guatano Prison...Pengningko ko Allah a mabaloy si Obama a sabap sa kalo-agi si-e ko mga muslim sa donya...Ameen

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP